Joel on Software

Joel on Software    'eÉÆïï D£ï ¸Á¥sïÖªÉÃgï'£À (Joel on Software) MAzÀÄ ¨sÁUÀ

 

PÀ£ÀßqÀzÀ°ègÀĪÀ EvÀgÉ 'Joel on Software'£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ.

EAVèõï£À°ègÀĪÀ EvÀgÉ 'Joel on Software'£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ.

¯ÉÃRPÀjUÉ E-ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁr (EAVèõï£À°è ªÀiÁvÀæ)

 

¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ°PÉÌ MAzÀÄ UÉj¯Áè UÉÊqï
23-03-00

¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ «µÀAiÀÄ eÁÕ¥ÀPÀ«qÀĪÀÅzÀÄ. C£ÀºÀð C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ §zÀ®Ä M§â CºÀð C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ JµÉÆÖà ªÉÄîÄ. C£ÀºÀð C¨sÀåyð AiÀiÁªÁUÀ®Æ zÀĨÁj. AiÀiÁPÉAzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ CªÀ£À vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ªÀåAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄUÉ C¨sÀåyðAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀAzÉúÀUÀ½zÀÝgÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃr.  ¸ÀAzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ°PÉÌ MAzÀÄ UÉj¯Áè UÉÊqï
eÉÆÃAiÀÄ¯ï ¸Áà¯ï¹ÌAiÀĪÀgÀÄ £ÀÆåAiÀiÁPïð £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ ¸Á¥sïÖªÉÃgï PÀA¥À¤AiÀiÁzÀ Fog Creek Software PÀA¥É¤AiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ.  EªÀgÀÄ AiÉÄÃ¯ï «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ, Microsoft, Viacom ªÀÄvÀÄÛ Juno PÀA¥É¤UÀ¼À°è ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄgï ºÁUÀÆ ªÀiÁå£ÉÃdgï DV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. 


F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
PÁ¦gÉÊmïºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ©1999-2005 eÉÆÃAiÀįï¸Áà¯ï¹Ì.  J¯Áè ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÁ¢j¸À¯ÁVzÉ. 

FogBUGZ | CityDesk | Fog Creek Software | Joel Spolsky